วันที่ หมวดหมู่ รายการ
26 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ58-010 บ้านแจงแมงเหนือ-เขตตำบลละลาย หมู่ ๘
26 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.58-009 บ้านแจงแมง-สามแยกบ้านทุ่งยาว ม.๒
19 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านแจงแมงเหนือ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านชำ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านชำ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านแจงแมงเหนือ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านแจงแมงเหนือ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างบ้านนายบุญธรรม-นานางเบญจมาศ) ม.๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (ซอยนคร) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ และในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ และในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำม่วง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจงแมง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านตามูล-สามแยกลาดยางบ้านภูมิซรอลถึงบ้านสำโรงเกียรติ) หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นข้างบ้านนายสุเทียน - ศาลปู่ตา ) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นข้างบ้านนายสุเทียน - ศาลปู่ตา ) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านตามูล-สามแยกลาดยางบ้านภูมิซรอลถึงบ้านสำโรงเกียรติ) หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest