วันที่ หมวดหมู่ รายการ
21 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.58-009 บ้านแจงแมง-สามแยกบ้านทุ่งยาว ม.๒ โดยวิธีคัดเลือก
21 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ58-010 บ้านแจงแมงเหนือ-เขตตำบลละลาย หมู่ ๘ โดยวิธีคัดเลือก
20 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ และในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ และในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.ชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)
7 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ และในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำ
7 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อน แบบมือผลัก ขนาด 8 ช่อง
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)
6 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อน แบบมือผลัก ขนาด ๘ ช่อง
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ58-010 บ้านแจงแมงเหนือ-เขตตำบลละลาย หมู่ ๘ โดยวิธีคัดเลือก
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำ เส้นวัดป่าช้าบ้านแจงไปสามแยกไปโรงเรียนเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.58-009 บ้านแจงแมง-สามแยกบ้านทุ่งยาว ม.๒ โดยวิธีคัดเลือก
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นไร่นายมิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านแจงแมง-สามแยกบ้านทุ่งยาว) หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นศาลาแดง) หมู่ 1 บ้านชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านชำม่วง หมู่ 5 เชื่อมบ้านซำตาโตง ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ) บ้านชำม่วง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest