ชื่อ
: นางนิตดา บุญเพ็ง
ตำแหน่ง
: เลขานุการนายกอบต.ชำ
โทรศัพท์
: 099-1824060