ชื่อ
: นางคติยา กลมพันธ์
ตำแหน่ง
: นักจัดการงานทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์
: 082-1359944