thumbs
นางสาวกิตติวรา คำมุงคุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

thumbs
นายวินัย สังข์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางสาวอลินรดา ทองทับ
นักวิชาการวัฒนธรรม

thumbs
นายธีรภัทร แซ่ลี้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางจิราพร อัตพงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางธันยพร เชื้อชาติ
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางอธิกา พรหมเกษ
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางดวงเดือน วิลา
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวบุญยืน ทิศชาติ
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสมนึก โสภากันต์
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวสิทธิณี เนียมจิตต์
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาววิสุดา เนตรสาร
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาววิรินทิยา วรรณยอด
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวมณีวรรณ นันทะบรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นายเทียนชัย โสภากันย์
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางภัทรา สมาพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก

    person_upload/backend/groupphoto23_1.jpg person_upload/backend/groupphoto23_2.jpg person_upload/backend/groupphoto23_3.jpg

Share on Line
Share on Pinterest