thumbs
นางนิธินาถ สำลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ
098-1039454
thumbs
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ

thumbs
นางสาวคติยา กลมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
ว่าง
นิติกร

thumbs
นางสาวคติยา กลมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

thumbs
นางสาวเบญจวรรณ โม่คำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

thumbs
นายคณิศร เชื้อประทุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวกิติยา มั่นชาติ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางสาวรมิดา วังมนตรี
ผู้ช่วยนิติกร

thumbs
นายสิทธิชัย พิมพ์พร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

thumbs
นายณัฎฐ์วัตน์ เนียมจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นายเชาวลิต รัตนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

thumbs
นายพงศ์ศิริ สุพรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

thumbs
นางสาวรัตนาภรณ์ ลาพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวภัทรวิจิตรา ทองคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

thumbs
นางสุพรรณ ชูจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

thumbs
นางสาวนิชนันทท์ พรหมชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

thumbs
นายสมศักดิ์ เนียมจิตร
นักการภารโรง

thumbs
นายสุริยา นะวะคำ
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายพงษ์ศักดิ์ เรืองเดช
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายวร อุ่นพันธ์
ยาม

thumbs
นางอุทร ทองยุ้น
พนักงานจ้างทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest