thumbs
นางนิธินาถ สำลี
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ
098-1039454
thumbs
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำ

thumbs
นางคติยา กลมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
082-1359944
thumbs
นางนิธินาถ สำลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
098-1039454
thumbs
นางนิธินาถ สำลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชกาแทนผู้อำนวยการกองช่าง
098-1039454
thumbs
นางสาวกิติวรา คำมุงคุล
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
093-4601829

Share on Line
Share on Pinterest