ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสาภองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำ

Share on Line
Share on Pinterest