ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชำ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำ

Share on Line
Share on Pinterest