ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่สร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.58-009 บ้านแจงแมง - สามแยกบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลชำกำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest