การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลชำ นำโดย นายสุเรียน  ปูพะมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำ ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต จึงมีการประชุมให้ความรู้ ทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้แนวคิดการต่อต้านทุจริตในภาครัฐ  ณ ห้องประชุมองค์กาบริหารส่วนตำบลชำ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

 

Share on Line
Share on Pinterest