ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตามูล ม. 4 (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชำ

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตามูล ม.4 (ซอยผู้ใหญบ้าน)

   อบต.ชำ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตามูล ม.4 (ซอยผู้ใหญบ้าน) (ตามแบบ อบต.ชำ กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 168,800.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

    กำหนดการยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 มิ.ย. 2558  ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 13.30 น. ณ ส่วนการคลัง อบต.ชำ สำหรับ วันที่ 22 มิ.ย. 2558 ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระดับอำเภอ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 มิ.ย. 2558 ตั้งแต่เวลาเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ชำ ในวันที่ 8 มิ.ย 2558 ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.chum.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045826092 ในวันและเวลาราชการ 

Share on Line
Share on Pinterest