ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านชำม่วง 2 ม.6

 {#AddEmoticons04234}
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชำ

        เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านชำม่วง 2
 ม.6 ประจำปีงบประมาณ 2558 

      ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางบ้านชำม่วง 2 ม.6 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,776,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

     การกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2558ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลชำ  สำหรับวันที่  9 มีนาคม 2558  ยื่นซองสอบราคาระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  10 มีนาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป
{#AddEmoticons04211}
    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 2,000 บาท  ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำ  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง  วันที่   9 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.chum.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4582-6082-3  ในวันและเวลาราชการ

Share on Line
Share on Pinterest