ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านแจงแมง ม.2

                      
                                              {#AddEmoticons04234}

                           ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชำ

        เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านแจงแมง ม. 2
                                บ้านแจงแมง ม.2 ประจำปีงบประมาณ 2558 

      ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางบ้านแจงแมง ม.2 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (ตามแบบแของสำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ) พร้อมป้ายจำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 1,776,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

     การกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2557  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลชำ ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับวันที่  27 ตุลาคม 2557 ยื่นซองสอบราคาระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  28 ตุลาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 2,000 บาท  ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำ  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2557  ถึง  วันที่   27 ตุลาคม  2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4582-6082-3  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Share on Line
Share on Pinterest