ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านนายสะอาด-บ้านนายสังคม)บ้านนาโพธิ์ ม.3 ประจำปีงบประมาณ 2557


{#AddEmoticons04234}


ประกาศ องค์การบริหรส่วนตำบลชำ

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านนายสะอาด-บ้านนายสังคม)บ้านนาโพธิ์ ม.3 ประจำปีงบประมาณ 2557

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชำ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายสะอาด-บ้านนายสังคม)บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ระยะทางยาว  138  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  552  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) ราคากลาง  299,000 บาท  

    การกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่  24  มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30น.ถึง 16.30น.ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำ สำหรับวันที่ 8  กรกฎาคม  2557 ยื่นซองสอบราคาระหว่างเวลา 10.30 น.ถึง 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  9  กรกฎาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 500 บาท  ได้ที่ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 24  มิถุนายน  - 7 กรกฎาคม  2557 เวลา  08.30 น.  ถึง 16.30น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4582-6082-3  ในวันและเวลาราชการ

Share on Line
Share on Pinterest