ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำประปาและเก็บค่าน้ำประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำประปาและเก็บค่าน้ำประปา

Share on Line
Share on Pinterest