ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านภายในตำบลชำ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านภายในตำบลชำ

Share on Line
Share on Pinterest