ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

Share on Line
Share on Pinterest