ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUNBER ONE

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUNBER ONE 

Share on Line
Share on Pinterest