ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

Share on Line
Share on Pinterest