ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าอุปกรณ์สำหรับภาคปฏิบัติ สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าอุปกรณ์สำหรับภาคปฏิบัติ สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest