ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

Share on Line
Share on Pinterest