ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเติมแก๊ส LPG สำหรับผู้ที่รับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเติมแก๊ส LPG สำหรับผู้ที่รับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Share on Line
Share on Pinterest