ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

Share on Line
Share on Pinterest