ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง 

Share on Line
Share on Pinterest