กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายถนอม - บ้านนางสุนีย์) หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลชำ ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายถนอม - บ้านนางสุนีย์) หมู่ที่ 8

Share on Line
Share on Pinterest