ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลชำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest