ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปาภายในหมู่บ้านตำบลชำ หมู่ที่ 1,2,3,4,8 ประจำเดือนพฤษจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปาภายในหมู่บ้านตำบลชำ หมู่ที่ 1,2,3,4,8 ประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 

Share on Line
Share on Pinterest