ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง4107 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง4107 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest