ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะ หญ้า เศษวัสดุ ในช่วงฤดูแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลชำ ขอความร่วมือประชาชนเผาขยะ หย็า เศษวัสดุ ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อเป็นการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งมลพิษทางอากาศอีกด้วย

Share on Line
Share on Pinterest