แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

องค์การบริหารส่วนตำบลชำขอประชาสัมพันธ์ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชำ ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น.

Share on Line
Share on Pinterest