ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

                             ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำ

        ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2561 และประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561นั้น

         บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอกสารตามที่แนบมานี้

         จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Share on Line
Share on Pinterest