ประการรับสมัครเข้าฝึกอบรมตามโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลชำ หลักสูตร

 

 

ใบสมัครเข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลชำ  หลักสูตร “การทำหมอนขิด”

                                                                                    เขียนที่...............................................

                                                                                    วันที่.........เดือน....................พ.ศ. 2559

 

1. ชื่อ – สกุล ( นาย / นาง / นางสาว ) .......................................................................................

2. อายุ.....................ปี       วุฒิการศึกษาสูงสุด................................อาชีพ......................................

3. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร  บ้านเลขที่...........................หมู่ที่................. ตำบล.........ชำ............     

    อำเภอ…...กันทรลักษ์....... จังหวัด...ศรีสะเกษ.... เบอร์โทรศัพท์.............................................

5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร..............การทำหมอนขิด.................

6. เมื่อข้าพเจ้าได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพจบแล้วข้าพเจ้าจะ

                        นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

                        นำไปใช้หารายได้เสริม

                        เพื่อเพิ่มพูนความรู้

                        เพื่อช่วยเหลือสังคมในชุมชน

                        อื่นๆ ระบุ......................................................................

 

                                                            ลงชื่อ..............................................................ผู้สมัคร

                                                                     วันที่..…..…./......................./..................

Share on Line
Share on Pinterest