ขอเชิญเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. (2559-2561) และให้บริการรับชำระภาษีประจำปี 2558

 

ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำ{#AddEmoticons04234}

    เรื่อง  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2561) พร้อมทั้งออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ในวันประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ในวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

Share on Line
Share on Pinterest