โครงการคนปลอดโรค สัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการคนปลอดโรค สัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลชำได้ดำเนินโครงการคนปลอดโรค สัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563

Share on Line
Share on Pinterest