โครงการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท

โครงการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท

องค์การบริหารส่วนตำบลชำได้ดำเนินโครงการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท

Share on Line
Share on Pinterest